Adistiani, Salma, Nana Suryana, and Nita Munggaran. 2020. “PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) TERHADAP KEAKTIFAN BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN AQIDAH AKHLAK DI MADRASAH TSANAWIYAH TASIKMALAYA”. THORIQOTUNA: Jurnal Pendidikan Islam 3 (2), 181-95. https://doi.org/10.47971/tjpi.v3i2.295.