ADISTIANI, S.; SURYANA, N.; MUNGGARAN, N. PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) TERHADAP KEAKTIFAN BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN AQIDAH AKHLAK DI MADRASAH TSANAWIYAH TASIKMALAYA. THORIQOTUNA: Jurnal Pendidikan Islam, v. 3, n. 2, p. 181-195, 24 dez. 2020.