Adistiani, S., Suryana, N., & Munggaran, N. (2020). PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) TERHADAP KEAKTIFAN BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN AQIDAH AKHLAK DI MADRASAH TSANAWIYAH TASIKMALAYA. THORIQOTUNA: Jurnal Pendidikan Islam, 3(2), 181-195. https://doi.org/10.47971/tjpi.v3i2.295