(1)
Adistiani, S.; Suryana, N.; Munggaran, N. PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) TERHADAP KEAKTIFAN BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN AQIDAH AKHLAK DI MADRASAH TSANAWIYAH TASIKMALAYA. tjpi 2020, 3, 181-195.