[1]
Adistiani, S., Suryana, N. and Munggaran, N. 2020. PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) TERHADAP KEAKTIFAN BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN AQIDAH AKHLAK DI MADRASAH TSANAWIYAH TASIKMALAYA. THORIQOTUNA: Jurnal Pendidikan Islam. 3, 2 (Dec. 2020), 181-195. DOI:https://doi.org/10.47971/tjpi.v3i2.295.