Nyanyang, Nyanyang. 2020. “Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Hukum Riba Dalam Transaksi Keuangan Pada Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu”. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam 3 (2), 172-85. https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i2.234.